STRATEJİK ARAŞTIRMALAR - AR-GE - PLANLAMA - EĞİTİM -

E-TİCARET - TEKNOLOJİ VE İNOVASYON KOMİSYONUAMAÇ

o Dünyada geliştirilen sosyo-ekonomik yapılar ve politikalarla ilgili olarak yakın plan incelemelerde bulunmak, değerlendirmeler yapmak, buna mümasil ülkemiz insanlarının ve kurumlarının çok yönlü olarak gelişme ve kalkınmaları için stratejiler üretmek. 

o Öncelikle üyelerimiz için, bilahare bütün milletimiz için, önem arz eden konularla ilgili olarak önceden planlanan konuların araştırmasını yapmak ve belirli projeler üzerinde gelişime imkan sağlayıcı çalışmalar yapmak, zaman içerisinde bunları yayınlamak.

o ASKON için tam anlamıyla yıllık planlar yapmak, yapılacak bütün faaliyetlerin daha bilinçli olabilmesi için, planlamayı ön plana çıkarmak.

o Dernek amaçlarını gerçekleştirecek üye profilini oluşturmak için eğitim faaliyeti yapmak, ayrıca üyelerin kendi işlerinde yüksek başarılar sağlamalarına imkan verecek eğitim ve rehberlik çalışmaları yapmak.

o E-ticaretle ile ilgili olarak, ASKON bünyesinde yapılabilecek ve yapılması gereken faaliyetler, iş üretimleri, ortaklıklar ve üretilebilir politikalar konusunda çalışmalar yapmak. 

o Üyelerin teknik ve inovatif gelişmelere ayak uydurabilmeleri için takip yapmak ve yeni gelişmelerden üyeleri haberdar etmek.


FAALİYET ALANI: (Strj. Ar-Ge)

1. Dünyadaki ekonomik, sosyal ve siyasal politikalar, projeler ve planlarla ilgili araştırmalar yapmak.

2. Ülkemizdeki sosyal, ekonomik ve siyasal politikalar projeler ve planlarla ilgili araştırmalar yapmak.

3. Yapılan araştırmaları değerlendirmek ve gerekli sonuçları çıkarabilmek amacına matuf olarak arşiv sistemi oluşturmak.

4. Amacı gerçekleştirmeyi sağlayacak ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılar yapmak.

5. Ülkemiz için üretilen gelişme ve kalkınma stratejilerini ilgili makamlara iletme hazırlığı yapmak.

6. Stratejik özelliği olabilecek konularla ilgili öngörü oluşturmak ve gereği için ASKON yönetim kurulunu bilgilendirmek.


FAALİYET ALANI: (Ar-Ge)

1. Üyeleri işadamları olan bir derneğin ilgi alanına giren konularda araştırmalar yapmak, yaptırmak.

2. Öncelikle ekonomik konularla ilgili raporlar hazırlamak veya hazırlatmak.

3. ASKON Yönetim Kurulunun ihtiyaç hissedeceği konularla ilgili araştırmalar yapmak

4. Orjinal ve büyük proje araştırmaları organize etmek, ASKON’ un itibar projeleri olarak topluma sunulmasını sağlamak.

5. Aktüel ekonomik istatistikleri değerlendirmek ve üyelerin istifadesine hazır hale getirmek.

6. Ülke ekonomisi ile ilgili hükümetlere teklif paketleri hazırlamak.

7. Hazırlanan ekonomik paketlerle ilgili eleştirel araştırmalar yapmak. 

8. Öncelikle ASKON üyelerinin bilgilerini depolamak. (Kimlik Bilgileri, faaliyet alanı, cirosu, işçi sayısı, ithalat ihracat ilişkisi vs.)

9. Ülke ve Dünya ekonomisi ile ilgili istatistiki bilgileri toparlamak.

10. Bilgiye ulaşma bilgileri toparlamak.

11. AR-GE nin yaptığı çalışmalardan kalıcı ve kullanışlı olanlarını depolamak.

12. Proje hazırlama, fizibilite, teşvik gibi konularda üyelere rehberlik edecek bilgileri depolamak.

13. Genel anlamda mevzuata ulaşabilme bilgilerini toparlamak.

14. Komisyonlar ve sektörlerden bilgi transferi sağlamak ve bunları kullanışlı hale getirip depolamak.


FAALİYET ALANI: (Planlama) 

1. ASKON ile alakalı her konuda genel ve özel planlamalar yapmak.

2. ASKON’ un kurumsal kimliğinin gelişmesine imkan verecek programlar ve üretimler oluşturmak.

3. Bütün komisyonların planlarını toparlayıp umumi bir plan haline dönüştürmek, çalışmaların planlamaya uygun olarak ilerlemesini sağlamak. 


FAALİYET ALANI: (Eğitim)

1. ASKON üyelerinin; kişisel gelişim, sosyal gelişim, ruhsal gelişim alanları ile iş dünyalarına ilişkin konularda gelişmelerini sağlayıcı eğitim programları oluşturmak ve uygulamak.

2. Bunun için; seminer, konferans, panel, açık oturum, sempozyum, kurs vs. organizasyonunu yapmak.


FAALİYET ALANI: (E-Ticaret)

1. E-ticaret sektörünün tamamını ilgi alanı içerisine almak.

2. E-ticarette küresel ve ulusal gelişmeleri takip etmek,

3. Sektörün bir yatırım alanı olarak takibini ve gelişmelerin değerlendirilmesini yapmak, 

4. ASKON adına konuya sahip çıkılması, gereken yerde gerekli ilginin, tepkinin yönlendirilmesi işini takip etmek, 

5. ASKON bünyesinde sektörle ilgili olarak oluşturulması mümkün olan e-ticaret yatırımlarının yönlendirilmesine katkı vermek.


FAALİYET ALANI: (Teknoloji ve İnovasyon)

1. Gerek şirketlerin altyapılarının geliştirilmesi için gerekse dünyada meydana gelen teknik gelişmelerin gereği iş alanlarının takip edilmesi ve o alanlara ilişkin girişimlerin yapılabilmesi için bilgi edinmek, edinilen bilgileri üyelerle paylaşmak ve yenilikler konusunda üyeleri yüreklendirici çalışmalar yapmak.